Algemene Voorwaarden

Artikel 1

Artikel 1
Rentasunnyplace.com kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige verstoring, wijziging of verhindering van het verblijf van de klant, indien dit het gevolg is van onvoorziene of onoverkomelijke gebeurtenissen buiten zijn wil. Rentasunnyplace.com kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor ongemakken, veroorzaakt door het werk van derden, zoals gemeente, provincie, enz. Evenmin kan Rentasunnyplace.com verantwoordelijk worden gehouden voor onderbreking van gas, water of elektriciteit. Rentasunnyplace.com wijst elke verantwoordelijkheid af voor verlies, diefstal of beschadiging van bagage, persoonlijke eigendommen of voertuig, zomede voor kosten, voortvloeiend uit het niet op tijd bereiken van het vakantiehuis of appartement tengevolge van vertraging.
Artikel 2. Reserveren en prijs.
Een reservering is geldig vanaf het moment, dat de eigenaar de vereiste aanbetaling heeft ontvangen.
Het betalen hiervan houdt in, dat de huurder heeft kennis genomen en akkoord gaat met de hier genoemde algemene huurvoorwaarden en de volledige omschrijving van de woning, die hij heeft gehuurd.
De prijzen van Rentasunnyplace.com zijn berekend in EURO’S en zijn per woning per week of andere periode, indien zo vermeld op de factuur. BTW is hier niet van toepassing. Kosten van maaltijden, dranken, enz. zijn nooit in de prijs inbegrepen. Bijkomende kosten, zoals borgsom en eindschoonmaak, zijn bij de woningomschrijving vermeld en zijn nooit bij de prijs inbegrepen, tenzij anders vermeld.
Artikel 3. Betaling van de huurprijs.
Voor iedere reservering moet worden aanbetaald.

Het restant wordt bij aankomst betaald.
Na ontvangst van de (aan)betaling, worden de reispapieren per ommegaande aan de huurder toegestuurd. Hierbij is alle noodzakelijke informatie betreffende routebeschrijving, adres en naam van de persoon, die de ontvangst regelt, alsmede de “voucher”, zijnde het bewijs van toegang tot de woning, hetgeen ter plekke aan degene, die de ontvangst regelt, moet worden overhandigd.
4. Annulering door de huurder.
Annulering kan uitsluitend schriftelijk per e-mail geschieden aan: info@Rentasunnyplace.com
Rentasunnyplace.com brengt de volgende bedragen in rekening, afhankelijk van de datum van annulering door de huurder:
annulering meer dan 3 maanden voor de aanvang van de huurperiode: 100 euro.
annulering tussen de 90e en de 60e dag voor de aanvang van de huurperiode: 25% van de huur.
annulering tussen de 59e en de 30e dag voor de aanvang van de huurperiode: 50% van de huur.
annulering minder dan 30 dagen voor de aanvang van de huurperiode: 100% van de huur.
Indien de huurder geen gebruik maakt van de vakantiewoning of deze voor het einde van de huurperiode verlaat, zal er geen enkele restitutie plaats vinden.
5. Annulering door Rentasunnyplace.com.
Indien door onvoorziene omstandigheden Rentasunnyplace.com een huurovereenkomst moet annuleren, zal de huurder hiervan onmiddellijk op de hoogte worden gebracht en restitutie van (aan)betalingen plaatsvinden.
Indien de annulering van de huurovereenkomst niet het resultaat is van overmacht, dan zal Rentasunnyplace.com bovendien een extra bedrag van 20% van de huursom betalen, zijnde de gebruikelijke vergoeding voor schade en ongemak.
6. Klachten en geschillen.
Geen enkele klacht zal in behandeling worden genomen, indien deze niet binnen 48 uur na het in bezit nemen van de vakantiewoning telefonisch wordt gemeld en wordt gevolgd door een schriftelijk opgave per e-mail geschieden aan : info@Rentasunnyplace.com
Dezelfde regel geldt, indien er zich tijdens het verblijf in de vakantiewoning iets ernstigs voordoet.
Indien de huurder weigert bezit te nemen van de vakantiewoning, omdat de staat van de woning niet overeenkomst met wat hij er redelijkerwijs van mag verwachten, dan dient hij onmiddellijk contact op te nemen met Rentasunnyplace.com. Indien het niet mogelijk is om tot overeenstemming te komen, dan moet hij de klacht door een ter zake kundige, een deurwaarder of een notaris laten verifiëren, teneinde een objectief oordeel te verkrijgen.
Het huidige contract is opgesteld en moet worden geïnterpreteerd naar Nederlands recht. Alle geschillen, die uit dit contract zouden kunnen rijzen vallen onder de exclusieve jurisdictie van het Nederlandse kantongerecht.
7. Omschrijving.
Alle losbladige informatie of informatie op de Internet site van Rentasunnyplace.com betreffende de vakantiewoning, de indeling, het meubilair of de desbetreffende voorzieningen is te goeder trouw verstrekt, op basis van gegevens van de eigenaar of geconstateerd naar aanleiding van controles ter plekke door Rentasunnyplace.com.
Indien hierin een verandering plaats vindt tussen het moment van reservering en de aanvang van de huurperiode, zal Rentasunnyplace.com de huurder hierover informeren, doch dan kan Rentasunnyplace.com hiervoor niet verantwoordelijk worden gesteld.
Indien, ondanks alles, de informatie betreffende de vakantiewoning, de indeling, het meubilair, het maximum aantal bewoners of de desbetreffende voorzieningen niet juist blijkt te zijn, dan dient de huurder Rentasunnyplace.com hiervan onmiddellijk in kennis te stellen, zodat deze het één en ander kan herstellen.
Alle informatie betreffende toerisme en sportieve activiteiten is door derden verstrekt en valt buiten de verantwoordelijkheid van Rentasunnyplace.com.
8. Aankomst en vertrek.
De aankomst in een vakantiewoning vindt normaliter plaats tussen 16 en 19 uur, tenzij anders is overeengekomen. Het wordt aanbevolen om de avond voor vertrek telefonisch contact op te nemen met degene, die de ontvangst regelt, teneinde een precieze tijd en plaats af te spreken en om opnieuw te bellen, indien de afspraak gewijzigd moet worden tengevolge van onvoorziene omstandigheden. Indien deze procedure niet wordt gevolgd, kan Rentasunnyplace.com niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet in bezit kunnen nemen van de woning op het moment, dat de huurder ter plekke arriveert.
De vakantiewoning moet uiterlijk om 10 uur verlaten worden op de dag van vertrek.
9. Maximum aantal bewoners.
In een vakantiewoning mogen niet meer dan 14 personen logeren, tenzij vooraf toestemming is verleend door Rentasunnyplace.com.
Indien dit aantal overschreden wordt, kan degene, die de ontvangst regelt de toegang tot de vakantiewoning aan deze extra personen ontzeggen.
Indien er op een later tijdstip, buiten medeweten van degene, die de ontvangst regelt, toch extra personen in de woning komen logeren, ontstaat er onmiddellijk een vordering van 25% van de huursom per extra persoon, die, indien nodig, zal worden ingehouden op de waarborg.
10. Huisdieren.
In de woning is het niet toegestaan om een huisdier mee te nemen.
11. Waarborg.
Bij aankomst in de vakantiewoning dient de huurder aan degene, die de ontvangst regelt een waarborg te overhandigen. Het bedrag van deze waarborg staat op de ” voucher ” vermeld. Dit bedrag dient in contant geld te worden betaald.
Dit bedrag wordt binnen een week na vertrek geretourneerd, eventueel onder aftrek van kosten voor het herstel van geconstateerde schade aan de woning.
12. Schoonmaak.
Het huis dient schoon en netjes te worden aangetroffen. Is dit niet het geval, dan moet dit onmiddellijk aan degene, die de ontvangst regelt gemeld worden, zodat deze het één en ander kan herstellen. Bovendien dient de huurder dit binnen 24 uur aan Rentasunnyplace.com te melden
Bij het vertrek dient de huurder de woning bezemschoon en netjes achter te laten en eventuele afval af te voeren.
De kosten voor de (verplichte) eindschoonmaak wordt bij de omschrijving van de vakantiewoning vermeld.